ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna avtalsvillkor för SiteSpace
(Uppdaterad 18/04-2022)

§ 1 Allmänt
Dessa allmänna avtalsvillkor gäller SiteSpace ( ”SiteSpace”) avtal med företag (”Kunden”) gällande abonnemang för internettjänster.

§ 2 Omfattning
Abonnemangets omfattning specificeras i den för den aktuella tjänsten separata orderbekräftelsen som SiteSpace upprättar i samband med Kundens beställning, vilket utgör parternas avtal (”Avtalet”). Eventuella invändningar ska ha framställts skriftligen till SiteSpace senast inom 24 timmar från dagen för orderbekräftelsen för att kunna göras gällande.

§ 3 Informationsskyldighet
Det ankommer på Kunden att uppge och kontrollera att Kundens namn, adress, telefonnummer och epostadress är korrekt angivna i orderbekräftelsen samt att under abonnemangstiden omedelbart informera SiteSpace eventuella ändringar i dessa uppgifter.

§ 4 SiteSpace hemsida
SiteSpace erbjuder sig vid tecknande av hemsideabonnemang att åt Kunden designa och producera en hemsida enligt nedan.
SiteSpace presenterar Kunden med förslag på hemsidor kunden kan välja mellan. Hemsidan produceras med utgångspunkt från material som SiteSpace mottagit från Kunden inom tio dagar efter beställning. Om inget material då mottagits från Kunden produceras förslaget till hemsidan utifrån det material som är tillgängligt på annat sätt. Innan hemsidan publiceras på Internet genomför SiteSpace korrigeringar i grafisk design och innehållet på hemsidan.

Förtydligande gällande fria uppdateringar och fri support från våra hemsideavtal

Fria uppdateringar och fri support
Är de ändringar som utförs av SiteSpace’s supportavdelning dvs. att våra kunder kan oavsett vilket av våra system/plattform deras hemsida är byggd i skicka in ändringar av hemsida, frågor gällande denna och uppsättning av nya mailadresser. Dessa ändringar som SiteSpace’s supportavdelning hjälper kunden med är ändringar av innehållet på hemsidan som texter, bilder och andra uppdateringar som går under innehållsändringar.

Gällande större innehållsändringar som SiteSpace support anser kommer att krävas längre tid än nedanstående arbetsdagar, så kommer SiteSpace att meddela kunden gällande detta ärende och utförligt förklara för kunden varför det anses som en större ändring och supportmedarbetaren sätter handläggningstiden på ärendet efter att denne uppskattat arbetstiden.

Handläggningstider för SiteSpace Support ses nedan räknat i arbetsdagar
Kort deadline (1-3 arbetsdagar): Mail, domän, driftstörning på hemsida eller mail, inloggning och lösenord till hemsidan.
Mellan deadline (4-6): Bilder, texter, banners, videos etc. som berör innehållet på hemsidan
Lång deadline (7-10): Större innehållsändringar (detta kan kommas att korrigeras av SiteSpace enligt texten ovan)

För att SiteSpace kundtjänst skall kunna utföra en korrekt ändring till varje kund, ligger ansvaret hos kunden att tydligt förklara i skrift vad som skall ändras gällande e-post och innehållet (text & bilder) på hemsidan.

*observera att ovan handläggningstider är under hög belastning och SiteSpace har som ambition att alltid utföra det arbete som kunden vill ha gjort inom 24 timmar.

§ 5 Avtalstid och uppsägningstid
Om inte annat anges i orderbekräftelsen/avtalet löper abonnemanget initialt med en bindningstid om tjugofyra månader räknat från dagen för orderbekräftelsen eller den senare dag som däri anges (”Startdatum”).

Avtal om hemsideabonnemang som inte sägs upp senast tre månader innan bindningstidens utgång förlängs automatiskt och löper därefter tillsvidare med tjugofyra månader med tre månaders uppsägningstid. Detta anges i avtalet. Avtal om tilläggsprodukter upphör att gälla när avtalet sagts upp av kund.

Giltig uppsägning ska vara skriftlig och ställd till SiteSpace med uppgift om vilket abonnemang uppsägningen gäller samt undertecknad av behörig företrädare för Kunden. SiteSpace accepterar inte uppsägningar genom fullmakt som sker muntligen, via telefon eller genom mailkorrespondens. För att en uppsägning genom fullmakt skall vara giltig kräver SiteSpace att originalet skickas in via pappersdokument undertecknat av fullmaktstagaren och utställaren.

§ 6 Abonnemangsavgift
Vid tecknande av hemsideabonnemang hos SiteSpace får kunden välja bland två alternativ, att betala månadsvis med bindningstid på 24 månader eller att betala för hela perioden om 24 månader i förskott.

Väljer kunden att betala förskott för hela bindningstiden på 24 månader så debiteras Kunden för 21 månader.

En testsida presenteras för kunden innan publicering på internet, när kunden godkänt hemsidan så publiceras hemsidan på Internet.

Abonnemangsavgiften och eventuella tilläggsprodukter faktureras enligt villkor och med det belopp som angetts i orderbekräftelsen, eller om uppgift däri saknas, med den avgift som vid var tid gäller enligt SiteSpace:s officiella prislista för den aktuella produkten. Mervärdesskatt och andra lagstadgade pålagor tillkommer på de angivna priserna.

§ 7 Betalningsvillkor
Betalning ska ske mot faktura inom trettio dagar från fakturadatum. Betalning efter förfallodagen ger SiteSpace rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och till lagstadgad ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader.

Vid utebliven betalning har SiteSpace rätt att pausa de tjänster som kunden har (mailtjänst samt hemsidetjänst) tills dess att de kan se att skulden är reglerad.

§ 8 Löpande Timdebitering
SiteSpace erbjuder kunden 1 timmes uppdatering av hemsidan och kring tjänsterna per månad vilket ingår i abonnemanget, vill kunden ha ytterligare uppdateringar eller ändringar gäller löpande timdebitering.
Vi fakturerar allt löpande arbete t.ex. uppdateringar, extra tillägg/tillval, support och service tjänster per påbörjad halvtimma. Nuvarande timpenning är 1495 kr exkl. moms om inget annat anges.

§ 9 Leverans Information
Leveranstiden kan variera beroende på hur avancerad hemsidan är samt de inköp som krävs i form av plugin, extensions och andra kodbitar.
För små och mellan hemsidor upp till 10 interna sidor ligger leveranstiden på 1-2 veckor. Vårt mål är dock att alltid hålla tidsramen vi har kommit överens om. Skulle sidan behöva ändras genom kundens vilja kan leveranstiden bli längre än beräknad.

Tillhandahåller kunden ej kompletta uppgifter (bilder, text, ädnring av domännamnets namnserverar till SiteSpace’s servrar mm) kan leveranstiden bli längre än beräknat samt om kunden ändrar hemsidan själv så att de skapar problem för oss som utvecklare. Det kan vara så att leveranstiden kan komma att bli längre pga. t.ex. sjukdom, semester eller akuta problem och om detta inträffar kommer kunden att informeras via e-post eller telefon.

§ 10 Kunduppgifter
För att värna om Kundens integritet hanterar SiteSpace all information om Kunden som konfidentiell och i enlighet med personuppgiftslagen. SiteSpace har dock rätt att lämna ut uppgift om Kunden om skyldighet därtill föreligger enligt domstolsbeslut eller uppmaning från polis eller annan myndighet.

SiteSpace har alltid rätt att använda kunduppgifterna för egen del som underlag för framtagande av statistik och marknadsaktiviteter.

 • 11 Kundens ansvar
  Det åligger Kunden att hålla uppsikt över den information och det material som hålls tillgänglig genom abonnemanget för att enligt svensk lag förhindra fortsatt spridning av skyddad uppgift eller skyddat material.Kunden ansvarar själv för att den information och det material som hanteras genom abonnemanget inte gör intrång i tredjemans rätt eller på annat sätt står i strid med gällande svensk lag eller förordning.Kunden ansvarar för att den information och det material som hålls tillgänglig genom abonnemanget inte innehåller uppgift som upplevs som kränkande eller moraliskt förkastlig.
 • § 12 Avstängning och förtida upphörande
  SiteSpace har rätt att stänga av abonnemanget med omedelbar verkan om det skäligen kan antas att abonnemanget används i strid mot gällande lag eller författning eller användningen annars uppenbarligen sker i strid mot avtalet.Vid allvarligt avtalsbrott eller upprepat missbruk har SiteSpace dessutom rätt att häva avtalet och att kräva skadestånd för skada SiteSpace lidit eller kommer att lida till följd av Kundens agerande.
 • 13 SiteSpace:s ansvar
  SiteSpace ansvarar för att abonnemanget uppfyller avtalad specifikation enligt orderbekräftelsen. Mindre avvikelser och de inskränkningar i tillgängligheten som SiteSpace har rätt till enligt avtalet ska inte anses utgöra fel.SiteSpace ansvarar endast för skador som har orsakats genom SiteSpace:s försummelse. SiteSpace är ersättningsskyldigt endast för direkt skada och ersättningen är sammantaget begränsad till ett belopp motsvarande den avgift Kunden betalat för innevarande faktureringsperiod, såvida det inte visas att SiteSpace förfarit grovt vårdslöst. Indirekt skada ersätts inte i något fall.
 • 14 Force majeure
  Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet av omständighet utanför hans kontroll som han inte borde ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller kunnat råda över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av sådan omständighet, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från andra påföljder.Om avtalets fullgörande väsentligen förhindrats längre tid än en månad på grund av ovan angivet förhållande äger part skriftligen frånträda avtalet.§ 15 Ändringar och tillägg
  SiteSpace har rätt att under avtalstiden genomföra sådana ändringar av avtalsvillkoren som är nödvändiga på grund av teknikutveckling, tvingande lagstiftning eller liknande förhållanden. Ändring träder ikraft 24 timmar efter att den offentliggjorts på SiteSpace’s hemsida www.SiteSpace.seeller på annat sätt meddelats Kunden. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet att upphöra vid villkorsändringens ikraftträdande. I så fall ska uppsägning ske skriftligen och vara SiteSpace tillhanda senast 90 dagar före ikraftträdandet.
 • 16 Överlåtelse
  Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan, helt eller delvis, utan SiteSpaces föregående skriftliga godkännande.SiteSpace äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan.
 • 17 Tvist
  Tvist mellan Kunden och SiteSpace angående tolkningen och tillämpningen av detta avtal eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. För det fallet att parterna inte kommer överens, ska tvisten lösas vid svensk allmän domstol enligt svensk rätt.